OM SUNSTILL®

 
 • Salgs og lev. betingelser ERHVERV

 • 1. Generelt:

  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Sunstill med mindre andet skriftligt er accepteret af Sunstill. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

 • 2. Specifikationer:

  Alle specifikationer på varerne er vejledende.

  Billedmateriale på den enkelte vare, kan afvige fra den leverede vare. Farver på billed- og i brochuremateriale kan ligeledes afvige fra den leverede vare.

  Pakningsstørrelser kan afvige fra det anførte i specifikationerne.

 • 3. Priser:

  Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Sunstill kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v.

  Sådanne ændringer kan dog ikke foretages efter at bestilling er bekræftet af Sunstill.

  Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

  Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud samt på hjemmesiden.

 • 4. Priser og betaling:

  Betalingsbetingelserne er netto kontant ved afhentning/levering.

  Betaling kan ske ved overførsel til reg. nr. 6193 konto nr. 10133394.

 • 5. Levering:

  Bestilte varer fremsendes med fragtmand eller anden anerkendt fragtoperatør.

  Afhentning af varer kan dog også ske på Sunstill’s adresse efter nærmere aftale.

 • 6. Forsinkelse:

  Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

  Hvis forsinkelse med levering skyldes en omstændighed som anført nedenfor i pkt. 9 Force majeure eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne findes rimeligt. Dette gælder også selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringstid.

  Såfremt leveringstiden er overskredet med mere end 30 dage kan køberen ved skriftlig meddelelse til Sunstill kræve levering, og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 2 uger. Først når det er konstateret, at Sunstill ikke har leveret indenfor den af køber fastsatte frist kan køber hæve aftalen.

  Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt.

  Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Sunstill i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

 • 7. Mangler:

  Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 8 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

  Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Sunstill. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

  Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelsbeføjelser.

  Sunstill’s ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

  Hvis køber ikke skriftligt underretter Sunstill om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

  Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Sunstill er ansvarlig for, er Sunstill altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved afhjælpe manglen.

  Hvis afhjælpning af manglen sker indenfor 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Sunstill.

  Hvis Sunstill ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for 30 dage, kan køberen give Sunstill en sidste frist for afhjælpning, som ikke kan være kortere end 2 uger.

  Er afhjælpning ikke sket inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber, såfremt manglen er væsentlig, hæve aftalen, og kræve tilbagebetaling af købesummen.

  Sunstill er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sunstill’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige købesummen (det fakturerede beløb).

 • 8. Erstatningsansvar:

  Sunstill er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sunstill’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

 • 9. Force Majeure:

  Sunstill er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Sunstill er uden indflydelse på som følge af force majeure.

  Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Sunstill’s produktionsapparat.

  Force majeure hos en af Sunstill’s leverandører og/eller underleverandør har i forholdet mellem køber og Sunstill samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Sunstill selv.

  Sunstill har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

 • 10. Returret og returvarer:

  Køber har ingen fortrydelses- og eller returret.

  Har Sunstill accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Sunstill’s regning, forudsat at køber overholder Sunstill’s vejledning vedrørende emballering og forsendelse.

  Returvarer skal returneres til Sunstill i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.

  Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Sunstill’s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Sunstill har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

 • 11. Produktansvar:

  Sunstill er kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

  Sunstill er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

  I den udstrækning Sunstill måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber pligtig at holde Sunstill skadesløs i samme omfang, som Sunstill’s ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelse. Adgangsbegrænsningen kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra Sunstill´s side

 • 12. Montagevejledninger m.v.

  Det købte må alene monteres/benyttes sammen med originale Sunstill dele, og skal benyttes/monteres i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygning af scener, tribuner etc.

 • 13. Persondatapolitik:

  Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.sunstill.dk for at få en statistik over antallet af besøgende.

  Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.sunstill.dk, med formål at kan "genfinde" kundeoplysninger ved evt. senere bestillinger.

  Der indsamles kunde navn og adresseoplysninger, telefonnummer og e-mail ved bestilling af varer på vores hjemmeside sunstill.dk, med det formål at ekspederer Deres bestilling. Persondataoplysninger transmitteres ikke krypteret.

  Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale. Persondataoplysninger opbevares af Sunstill ApS i 5 år i henhold til bogføringsloven. Sunstill ApS er ansvarlig for opbeva-ring af data. Persondata-oplysninger opbevares ikke krypteret.

  Der er ikke muligt at vise den indgåede aftale og/eller bestilling elektronisk. Hvis køberen ønsker kopi af aftale og/eller bestilling, kan anmodning om dette fremsendes på mail.

  Der kan gøres indsigelser mod registreringen i henhold til reglerne i Persondataloven.

 • 14. Værneting og lovvalg:

  Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

  Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved Sunstill’s hjemting.

 • Salgs og lev. betingelser ERHVERV WEBSALG

 • 1. Generelt:

  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Sunstill med mindre andet skriftligt er accepteret af Sunstill. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

 • 2. Specifikationer:

  Alle specifikationer på varerne er vejledende.

  Billedmateriale på den enkelte vare, kan afvige fra den leverede vare. Farver på billed- og i brochuremateriale kan ligeledes afvige fra den leverede vare.

  Pakningsstørrelser kan afvige fra det anførte i specifikationerne.

 • 3. Priser:

  Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Sunstill kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v.

  Sådanne ændringer kan dog ikke foretages efter at bestilling er bekræftet af Sunstill.

  Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

  Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud samt på hjemmesiden.

 • 4. Priser og betaling:

  Betalingsbetingelserne er netto kontant ved afhentning/levering.

  Betaling kan ske ved overførsel til reg. nr. 6193 konto nr. 10133394 eller med Dankort. Ved Dankortbetaling hæves beløbet først, når varen afsendes

 • 5. Levering:

  Bestilte varer fremsendes med fragtmand eller anden anerkendt fragtoperatør.

  Afhentning af varer kan dog også ske på Sunstill’s adresse efter nærmere aftale.

 • 6. Forsinkelse:

  Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

  Hvis forsinkelse med levering skyldes en omstændighed som anført nedenfor i pkt. 9 Force majeure eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne findes rimeligt. Dette gælder også selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringstid.

  Såfremt leveringstiden er overskredet med mere end 30 dage kan køberen ved skriftlig meddelelse til Sunstill kræve levering, og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 2 uger. Først når det er konstateret, at Sunstill ikke har leveret indenfor den af køber fastsatte frist kan køber hæve aftalen.

  Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt.

  Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Sunstill i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

 • 7. Mangler:

  Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 8 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

  Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Sunstill. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

  Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelsbeføjelser.

  Sunstill’s ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

  Hvis køber ikke skriftligt underretter Sunstill om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

  Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Sunstill er ansvarlig for, er Sunstill altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved afhjælpe manglen.

  Hvis afhjælpning af manglen sker indenfor 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Sunstill.

  Hvis Sunstill ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for 30 dage, kan køberen give Sunstill en sidste frist for afhjælpning, som ikke kan være kortere end 2 uger.

  Er afhjælpning ikke sket inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber, såfremt manglen er væsentlig, hæve aftalen, og kræve tilbagebetaling af købesummen.

  Sunstill er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sunstill’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige købesummen (det fakturerede beløb).

 • 8. Erstatningsansvar:

  Sunstill er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sunstill’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

 • 9. Force Majeure:

  Sunstill er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som

  Sunstill er uden indflydelse på som følge af force majeure.

  Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Sunstill’s produktionsapparat.

  Force majeure hos en af Sunstill’s leverandører og/eller underleverandør har i forholdet mellem køber og Sunstill samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Sunstill selv.

  Sunstill har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

 • 10. Returret og returvarer:

  Køber har ingen fortrydelses- og eller returret.

  Har Sunstill accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Sunstill’s regning, forudsat at køber overholder Sunstill’s vejledning vedrørende emballering og forsendelse.

  Returvarer skal returneres til Sunstill i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.

  Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Sunstill’s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Sunstill har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

 • 11. Produktansvar:

  Sunstill er kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

  Sunstill er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

  I den udstrækning Sunstill måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber pligtig at holde Sunstill skadesløs i samme omfang, som Sunstill’s ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelse. Adgangsbegrænsningen kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra Sunstill´s side.

 • 12. Montagevejledninger m.v.

  Det købte må alene monteres/benyttes sammen med originale Sunstill dele, og skal benyttes/monteres i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygning af scener, tribuner etc.

 • 13. Persondatapolitik

  Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.sunstill.dk for at få en statistik over antallet af besøgende.

  Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.sunstill.dk, med formål at kan "genfinde" kundeoplysninger ved evt. senere bestillinger.

  Der indsamles kunde navn og adresseoplysninger, telefonnummer og e-mail ved bestilling af varer på vores hjemmeside sunstill.dk, med det formål at ekspederer Deres bestilling. Persondataoplysninger transmitteres ikke krypteret.

  Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale. Persondataoplysninger opbevares af Sunstill ApS i 5 år i henhold til bogføringsloven. Sunstill ApS er ansvarlig for opbeva-ring af data. Persondata-oplysninger opbevares ikke krypteret.

  Der er ikke muligt at vise den indgåede aftale og/eller bestilling elektronisk. Hvis køberen ønsker kopi af aftale og/eller bestilling, kan anmodning om dette fremsendes på mail.

  Der kan gøres indsigelser mod registreringen i henhold til reglerne i Persondataloven.

 • 14. Værneting og lovvalg:

  Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

  Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved Sunstill’s hjemting.

 • Salgs og lev. betingelser PRIVAT WEBSALG

 • 1. Generelt:

  Nærværende salgsog leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Sunstill med mindre andet skriftligt er accepteret af Sunstill. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

 • 2. Specifikationer:

  Alle specifikationer på varerne er vejledende.

  Billedmateriale på den enkelte vare, kan afvige fra den leverede vare. Farver på billed- og i brochuremateriale kan ligeledes afvige fra den leverede vare.

  Pakningsstørrelser kan afvige fra det anførte i specifikationerne.

 • 3. Priser:

  Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Sunstill kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v.

  Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

  Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud samt på hjemmesiden.

 • 4. Priser og betaling:

  Betalingsbetingelserne er netto kontant ved afhentning/levering.

  Betaling kan ske ved overførsel til reg. nr. 6193 konto nr. 10133394 eller med Dankort. Ved Dankortbetaling hæves beløbet først, når varen afsendes.

 • 5. Levering:

  Bestilte varer fremsendes med fragtmand eller anden anerkendt fragtoperatør.

  Afhentning af varer kan dog også ske på Sunstill’s adresse efter nærmere aftale.

 • 6. Forsinkelse:

  Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

  Forsinket levering udover 30 dage fra bestillingsdatoen, giver kunden ret til at annullere bestillingen. Dette er dog ikke gældende for skaffevarer, der kun bliver hjemtaget ud fra kundens specifikke bestilling

 • 7. Mangler:

  Sunstill yder to års reklamationsret iht. Købelovens regler.

  Reklamation skal ske indenfor rimelig tid, efter man har opdaget manglen.

  Dette forudsætter fremlæggelse af kopi af faktura ved krav om reklamationsret m.v.

  Sunstill forbeholder sig retten til at udbedre fejl / mangler, eventuelt sende erstatningsvare efter nærmere aftale.

  Ønskes service udført hos kunden faktureres ligeledes kørsel efter statens gældende takster.

 • 8. Returret og returvarer:

  For varer bestilt på vores hjemmeside sunstill.dk gives 14 dages returret regnet fra modtagelsen af varen, jfr. gældende lovgivning.

  Hvis bestillingen leveres over flere gange, gælder de 14 dage fra modtagelsen af de respektive delleverancer.

  Har køber endnu ikke modtaget leverancer af nogen dele af bestillingen, kan bestillingen ligeledes annulleres uden beregning. Fortrydelse af køb kan ligeledes ske ved at nægte modtagelse af forsendelsen ved levering.

  Varer, der er specialfremstillede, kan ikke returneres.

  Ved bestilling af special fremstillede og tilpassede varer på vores hjemmeside sunstill.dk, gives der ingen returret.

  Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med returnering af bestillingen. Returforsendelsen skal være mærket, så både køber og bestillingen kan identificeres. Beløbet refunderes indenfor 8 dage.

  Returnering skal ske til Sunstill , Langgade 17, 8700 Horsens. Returnering kan efter nærmere aftale også ske ved personlig indlevering.

 • 9. Montagevejledninger m.v.

  Det købte må alene monteres/benyttes sammen med originale Sunstill dele, og skal benyttes/monteres i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygning af scener, tribuner etc.

 • 10. Persondatapolitik

  Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.sunstill.dk for at få en statistik over antallet af besøgende.

  Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.sunstill.dk, med formål at kan "genfinde" kundeoplysninger ved evt. senere bestillinger.

  Der indsamles kunde navn og adresseoplysninger, telefonnummer og e-mail ved bestilling af varer på vores hjemmeside sunstill.dk, med det formål at ekspederer Deres bestilling. Persondataoplysninger transmitteres ikke krypteret.

  Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale. Persondataoplysninger opbevares af Sunstill ApS i 5 år i henhold til bogføringsloven. Sunstill ApS er ansvarlig for opbeva-ring af data. Persondata-oplysninger opbevares ikke krypteret.

  Der er ikke muligt at vise den indgåede aftale og/eller bestilling elektronisk. Hvis køberen ønsker kopi af aftale og/eller bestilling, kan anmodning om dette fremsendes på mail.

  Der kan gøres indsigelser mod registreringen i henhold til reglerne i Persondataloven.

 • 11. Værneting og lovvalg:

  Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

  Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved Sunstill’s hjemting.

 • Betingelser for leje

 • 1. GENERELLE BETINGELSER:

  1.1. Såfremt andet ikke er skriftlig aftalt med Sunstill ApS, herefter benævnt ”udlejer”, sker udlejning i sin helhed på de i nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuelle modstående / afvigende bestemmelser i den af lejer afgivne ordre / accept eller andre af lejer udfærdigede dokumenter.

  1.2. Udlejning eller udlån af det lejede materiel til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers samtykke. Yderligere må det lejede materiel ikke uden udlejers samtykke flyttes fra den i lejeaftalen opgivne adresse, herunder heller aldrig flyttes udenfor Danmarks grænser. Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige det lejede materiel i udlejningsperioden.

  1.3. Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og forsikringsbetingelser samt lejepriser uden forudgående varsel.

 • 2. LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING:

  2.1. For alt materiel der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers plads, og løber til og med den dag det lejede afhentes eller returneres til udlejers plads. Materiellet skal være tilbageleveret inden kl. 8.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.

  2.2. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede faktisk benyttes.

 • 3. TILBUD OG PRISER:

  3.1. Samtlige tilbud er afgivet under forudsætning af, at arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. Overtid samt arbejde i weekender og på helligdage faktureres ekstra. Tilbuddet er gældende i 4 uger, med mindre andet skriftligt er aftalt, og samtlige tilbud afgives med forbehold for mellemleje.

  3.2. Afgivne tilbud kan ikke overføres til ny lejeperiode uden udlejeres skriftlige godkendelse.

 • 4. LEVERING:

  4.1. Levering og afhentningsdatoer / tidspunkt aftales nærmere mellem lejer og udlejer.

  4.2. Transportudgifter betales af lejer i henhold til gældende takster eller tilbud. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer ansat selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller hvem lejer har indgået aftale om transporten og /eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og / eller læsningen.

 • 5. FORPLIGTELSER:

  Udlejer

  5.1. Udlejer er forpligtet til at levere alt materiel i helt igennem rengjort, klargjort og forsvarlig stand. Evt. reklamation over fejl og mangler ved det lejede skal ske på første lejedag for at blive taget til følge. Senere reklamationer vil blive afvist.

  Lejer

  5.2. Det er lejer ansvar, at indhente myndighedstilladelser samt sikre, at det lejede alene monteres/benyttes sammen med originale Sunstill dele, og at montering sker i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygning af scener, tribuner etc.

  5.3. Det er lejers ansvar, at der er frie tilkørselsforhold for lastbiler, kran eller andre anvendte køretøjer. Er kørevejen ikke i orden ved såvel levering som afhentning, vil lejer blive faktureret for forgæves transport eller ventetid og redningsassistance, minimum kr. 1.500,00.

  5.4. Udlejer er ikke erstatningspligtig, hvis kørsel med bil, kran eller andet køretøj på området giver spor, knækkede fliser, brud på dæksler, skader ved udslip af motoreller hydraulikolie eller forårsager anden form for skade, samt for skader på døre, dørkarme, porte, hegn, stakit, murværk, tagudhæng, gulve, skader på bygninger m.v. ved levering/brug/afhentning af det lejede, der fremkommer ved kørsel på området.

  5.5. Opstillingspladsen skal være jævn, ryddet og uden generende genstande, med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen.

  5.6. Opklodsning af underlag ved ujævnheder er ikke inkluderet i lejeprisen, men afregnes med firmaets gældende timepris for det ekstra tidsforbrug der går hertil. Behov for opklodsning skal meddeles til udlejer ved bestilling.

  5.7. Levering sker som udgangspunkt i gadeplan, hvis ikke andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse. Såfremt det lejede skal transporteres op og ned af trapper, om i baghave etc., skal dette meddeles ved bestilling. Udlejer beregner ekstra betaling herfor samt kræver flere hjælpere fra lejer.

  5.8. Lejer forpligter sig til at kontrollere at det lejede kan være på opstillingspladsen. Hvis ikke lejer er bekendt med de nøjagtige mål, kan disse mål rekvireres ved udlejer.

  5.9. Opstilling/ indsamling af inventar er udlejer uvedkommende. Dette kan dog foretages af udlejer mod betaling.

  5.10. Ved større produktioner med mere end én dags montagetid, forestår lejer udgifterne til kost og logi af udlejers montører

  5.11. Lejer forpligter sig til at foretage optælling/kontrol af det leverede/udleverede materiale ved levering/afhentning, og straks meddele evt. mangler til udlejer. Meddelelse om evt. mangler under arrangementet eller efter arrangementets afslutning accepteres ikke.

  5.12. Der må ikke påklæbes tape/klistermærker på det lejede. Sker det, har udlejer krav på dækning af det timeforbrug der er til aftagning, rensning af scenemodulerne og tilbehør, samt for kemikalier der bruges hertil. For timeforbruget betales firmaets gældende timepris.

  5.13. Reparationer på udlejers materiel må kun udføres af udlejer eller af en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.

  5.14. Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at afleverede det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det modtaget, bortset fra normal slitage.

  5.15. Ved afhentning af det lejede skal alt affald være fjernet, og være pakket som ved levering.

  5.16. Tilsmudses materiellet på en sådan måde under opstilling /brug/nedtagning, at det nødvendiggør en rengøring, vil dette uden forudgående besked til lejer, blive foretaget på lejers regning, efter timeforbrug.

  5.17. Eventuel manglende eller ødelagte dele m.m. erstattes af lejer til nypris, således at lejer erstatter udlejers dokumenterede omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til / med fradrag for forbedring, ligesom lejer er pligtig til at betale leje, indtil erstatningsmateriellet fremkommer.

  5.18. Er lejer ikke tilstede ved returneringen, accepteres udlejers optælling.

 • 6. TRANSPORT:

  6.1. Transportudgifter betales af lejer efter gældende takst. Lejer er dog berettiget til selv at transportere materiellet, og bærer i det tilfælde al risiko ved transporten.

 • 7. ANSVAR:

  7.1. Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i lejeperioden. Lejer er således ansvarlig for; alle typer af skader, som følge af ukurant anvendelse af det lejede, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Udlejers forsikring (se under forsikringsbetingelser) er udelukkende en materielforsikring, hvorfor lejer er forpligtet til selv, at tegne en erhvervsansvarsforsikring, som dækker ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes under brugen af det lejede.

  7.2. Udlejer er kun ansvarlig for skader, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes forsømmelse fra udlejer eller denne ansattes side. Udlejers erstatning for tingskader kan ikke overstige kr. 1.000.000, og erstatning for personskader kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Udlejer hæfter dog aldrig for lejers driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, uanset om dette måtte kunne henføres til det lejede.

  7.3. Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs i det omfang udlejer bliver pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, for tab og skader som udlejer ikke kan gøres ansvarlig for jf. ovenfornævnte betingelser.

  7.4. Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede.

  7.5. Såfremt lejer stiller hjælpere til rådighed ved opstilling/nedtagning af materiellet, er det lejers ansvar at der forefindes personlige værnemidler som sikkerhedshjelme, høreværn, handsker, sikkerhedssko mv. til alle hjælpere, i det omfang på det krævet.

 • 8. LEVERINGSFORBEHOLD:

  8.1. Strejke, lockout, anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari, uheld eller nedbrud med køretøjer, blæsevejr og uheld der forhindrer færger i at sejle og lignende eller andre former for force majeure, som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering og evt. opstilling af det lejede, er uden ansvar for udlejeren, så længe tilstanden varer.

 • 9. BETALINGSBETINGELSER:

  9.1. Depositum skal erlægges og betaling skal ske kontant forud, med mindre andet er aftalt. Beløbet overføres til: Sparekassen Kronjylland, reg.nr. 6193 kontonr. 10133394.

  9.2. I tilfælde af forsinket betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned med 2%.

  9.3. Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

 • 10. AFBESTILLING:

  10.1. Ved afbestilling senere end 4 uger før lejeperiodens start, skal lejen betales med 10 % af den samlede leje.

  10.2. Ved afbestilling senere end 2 uger før lejeperiodens start, skal lejen betales med 50 % af den samlede leje.

  10.3. Ved afbestilling senere end 1 uge før lejeperiodens start, skal lejen betales med 75 % af den samlede leje.

 • 11. MISLIGHOLDELSE:

  11.1. Hvis der sker overtrædelse af nærværende leje- og betalingsbetingelser vil dette blive betragtet som misligholdelse fra lejers side, og udlejer kan herefter, uden varsel, hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, ligesom udlejer er berettiget til, uden yderligere varsel, at afhente det lejede for lejers regning, om fornødent med fogedens hjælp. Misligholdelse af enhver art berettiger udlejer til, uden yderligere varsel at afhente det lejede materiel for lejers regning, om fornødent med fogedens hjælp.

  11.2. Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.

 • 12. LOVVALG OG VÆRNETING:

  12.1. Lejeaftalen er underlagt dansk ret og med Retten i Horsens som rette værneting.

 • 13. FORSIKRINGSBETINGELSER:

  13.1. Lejer er forpligtet til at sørge for, at alt materiel er forsikret under hele lejeperioden.

  13.2. Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjeperson eller ejendommen (tingskade). Forsikringen dækker for de ved en og samme hændelse forårsagede skader med indtil kr. ???. Udlejer kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejer, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb at tegne supplerende forsikring.