handelsbetingelser

Erhvervskunder
Salgs og leveringsbetingelser for Sunstill ApS
(i det følgende benævnt Sunstill)

1. Generelt:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Sunstill med mindre andet skriftligt er accepteret af Sunstill. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

2. Specifikationer:
Alle specifikationer på varerne er vejledende.

Billedmateriale på den enkelte vare, kan afvige fra den leverede vare. Farver på billed- og i brochuremateriale kan ligeledes afvige fra den leverede vare.
Pakningsstørrelser kan afvige fra det anførte i specifikationerne.
3. Priser:
Priserne er angivet i danske kroner (DKK), og tillægges moms. Sunstill kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v.
Sådanne ændringer kan dog ikke foretages efter at bestilling er bekræftet af Sunstill.
Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud samt på hjemmesiden.

4. Priser og betaling:
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved afhentning/levering.

Betaling kan ske ved overførsel til reg. nr. 6193 konto nr. 0010133394 eller med Dankort. Ved Dankortbetaling hæves beløbet først, når varen afsendes

5. Levering:
Bestilte varer fremsendes med fragtmand eller anden anerkendt fragtoperatør.
Afhentning af varer kan dog også ske på Sunstill’s adresse efter nærmere aftale.

6. Forsinkelse:
Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

Hvis forsinkelse med levering skyldes en omstændighed som anført nedenfor i pkt. 9 Force majeure eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne findes rimeligt. Dette gælder også selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringstid.

Såfremt leveringstiden er overskredet med mere end 30 dage kan køberen ved skriftlig meddelelse til Sunstill kræve levering, og fastsætte en sidste rimelig frist, som ikke kan være kortere end 2 uger. Først når det er konstateret, at Sunstill ikke har leveret indenfor den af køber fastsatte frist kan køber hæve aftalen.

Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt.

Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Sunstill i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

7. Mangler:
Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 8 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Sunstill. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelsbeføjelser.

Sunstill’s ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Hvis køber ikke skriftligt underretter Sunstill om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Sunstill er ansvarlig for, er Sunstill altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved afhjælpe manglen.

Hvis afhjælpning af manglen sker indenfor 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Sunstill.

Hvis Sunstill ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for 30 dage, kan køberen give Sunstill en sidste frist for afhjælpning, som ikke kan være kortere end 2 uger.

Er afhjælpning ikke sket inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber, såfremt manglen er væsentlig, hæve aftalen, og kræve tilbagebetaling af købesummen.

Sunstill er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Sunstill’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige købesummen (det fakturerede beløb).

8. Erstatningsansvar:
Sunstill er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Sunstill’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

9. Force Majeure:
Sunstill er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Sunstill er uden indflydelse på som følge af force majeure.

Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Sunstill’s produktionsapparat.

Force majeure hos en af Sunstill’s leverandører og/eller underleverandør har i forholdet mellem køber og Sunstill samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Sunstill selv.

Sunstill har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

10. Returret og returvarer:
Køber har ingen fortrydelses- og eller returret.

Har Sunstill accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Sunstill’s regning, forudsat at køber overholder Sunstill’s vejledning vedrørende emballering og forsendelse.

Returvarer skal returneres til Sunstill i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.

Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Sunstill’s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Sunstill har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

11. Produktansvar:
Sunstill er kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

Sunstill er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

I den udstrækning Sunstill måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber pligtig at holde Sunstill skadesløs i samme omfang, som Sunstill’s ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelse. Adgangsbegrænsningen kan dog ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra Sunstill´s side.
12. Montagevejledninger m.v.
Det købte må alene monteres/benyttes sammen med originale Sunstill dele, og skal benyttes/monteres i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygning af scener, tribuner etc.

13. Persondatapolitik
Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.sunstill.dk for at få en statistik over antallet af besøgende.

Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.sunstill.dk, med formål at kan "genfinde" kundeoplysninger ved evt. senere bestillinger.

Der indsamles kunde navn og adresseoplysninger, telefonnummer og e-mail ved bestilling af varer på vores hjemmeside sunstill.dk, med det formål at ekspederer Deres bestilling. Persondataoplysninger transmitteres ikke krypteret.

Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale.

Persondataoplysninger opbevares af Sunstill ApS i 5 år i henhold til bogføringsloven. Sunstill ApS er ansvarlig for opbevaring af data. Persondata-oplysninger opbevares ikke krypteret.

Der er ikke muligt at vise den indgåede aftale og/eller bestilling elektronisk. Hvis køberen ønsker kopi af aftale og/eller bestilling, kan anmodning om dette fremsendes på mail.

Der kan gøres indsigelser mod registreringen i henhold til reglerne i Persondataloven.

14. Værneting og lovvalg:
Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved Sunstill’s hjemting.

Handelsbetingelser – private.

1. Generelt:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Sunstill med mindre andet skriftligt er accepteret af Sunstill. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

2. Specifikationer:
Alle specifikationer på varerne er vejledende.

Billedmateriale på den enkelte vare, kan afvige fra den leverede vare. Farver på billed- og i brochuremateriale kan ligeledes afvige fra den leverede vare.

Pakningsstørrelser kan afvige fra det anførte i specifikationerne.

3. Priser:
Priserne er angivet i danske kroner (DKK) og tillægges moms. Sunstill kan frit ændre priserne som følge af ændringer i leverandørpris, toldsats, afgifter og valutakurser m.v.

Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud samt på hjemmesiden.

4. Priser og betaling:
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved afhentning/levering.

Betaling kan ske ved overførsel til reg. nr. 6193 konto nr. 0010133394 eller med Dankort. Ved Dankortbetaling hæves beløbet først, når varen afsendes.

5. Levering:
Bestilte varer fremsendes med fragtmand eller anden anerkendt fragtoperatør.

Afhentning af varer kan dog også ske på Sunstill’s adresse efter nærmere aftale.

6. Forsinkelse:
Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.

Forsinket levering udover 30 dage fra bestillingsdatoen, giver kunden ret til at annullere bestillingen. Dette er dog ikke gældende for skaffevarer, der kun bliver hjemtaget ud fra kundens specifikke bestilling

7. Mangler:
Sunstill yder to års reklamationsret iht. Købelovens regler.

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid, efter man har opdaget manglen.

Dette forudsætter fremlæggelse af kopi af faktura ved krav om reklamationsret m.v.

Sunstill forbeholder sig retten til at udbedre fejl / mangler, eventuelt sende erstatningsvare efter nærmere aftale.

Ønskes service udført hos kunden faktureres ligeledes kørsel efter statens gældende takster.

10. Returret og returvarer:
For varer bestilt på vores hjemmeside sunstill.dk gives 14 dages returret regnet fra modtagelsen af
varen, jfr. gældende lovgivning.

Hvis bestillingen leveres over flere gange, gælder de 14 dage fra modtagelsen af de respektive delleverancer.

Har køber endnu ikke modtaget leverancer af nogen dele af bestillingen, kan bestillingen ligeledes annulleres uden beregning. Fortrydelse af køb kan ligeledes ske ved at nægte modtagelse af forsendelsen ved levering.

Varer, der er specialfremstillede, kan ikke returneres.

Ved bestilling af special fremstillede og tilpassede varer på vores hjemmeside sunstill.dk, gives der ingen returret.

Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med returnering af bestillingen. Returforsendelsen skal være mærket, så både køber og bestillingen kan identificeres. Beløbet refunderes indenfor 8 dage.

Returnering skal ske til Sunstill , Langgade 17, 8700 Horsens. Returnering kan efter nærmere aftale også ske ved personlig indlevering.

11. Montagevejledninger m.v.
Det købte må alene monteres/benyttes sammen med originale Sunstill dele, og skal benyttes/monteres i overensstemmelse med gældende vejledninger og regler for opbygning af scener, tribuner etc.

12. Persondatapolitik
Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.sunstill.dk for at få en statistik over antallet af besøgende.

Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.sunstill.dk, med formål at kan "genfinde" kundeoplysninger ved evt. senere bestillinger.

Der indsamles kunde navn og adresseoplysninger, telefonnummer og e-mail ved bestilling af varer på vores hjemmeside sunstill.dk, med det formål at ekspederer Deres bestilling. Persondataoplysninger transmitteres ikke krypteret.

Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale.

Persondataoplysninger opbevares af Sunstill ApS i 5 år i henhold til bogføringsloven. Sunstill ApS er ansvarlig for opbevaring af data. Persondata-oplysninger opbevares ikke krypteret.

Der er ikke muligt at vise den indgåede aftale og/eller bestilling elektronisk. Hvis køberen ønsker kopi af aftale og/eller bestilling, kan anmodning om dette fremsendes på mail.

Der kan gøres indsigelser mod registreringen i henhold til reglerne i Persondataloven.

13. Værneting og lovvalg:
Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).

Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved Sunstill’s hjemting.